Deklaracja dostępności   Aktualizacja 2022.03.30

Szkoła Podstawowa w Hureczku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy w dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sphureczko.cal24.pl

Data publikacji strony internetowej:2018.09.20

Data ostatniej aktualizacji strony: 2022.03.02

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej:

 • filmy opublikowane przed 23.09.2020r. nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń opublikowane przed 23.09.2020r. nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy opublikowane przed 23.09.2020r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • dokumenty w PDF opublikowane przed 23.09.2020r. nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików opublikowanych przed 23.09.2020r. nie jest dostępnych cyfrowo

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-05

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-03-30.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Narzędzie ułatwień dostępu:

 • możliwość powiększenia liter
 • podwyższony kontrast
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Sabramowicz, adres e-mail:sphureczko@op.pl telefon: 16 678 09 24

 

Informacja zwrotna.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji, który będzie możliwy do realizacji ze strony szkoły.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na podstawie Regulaminu Zgłaszania Skarg. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do szkoły, na co dzień, dostępne jest od strony boiska, drugie wejście, boczne od strony budynku Dom Nauczyciela. Trzecie wejście od strony parkingu otwierane jest okazjonalnie. W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Szkoła nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Szkoła nie posiada pochylni.

Dostępność platform

Szkoła nie posiada platform.

Dostępność tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostępność Na stronie internetowej szkoły kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA. Chcemy zapewnić informacje przetłumaczone na język migowy. W dostępności architektonicznej – montaż pochylni. Deklaracja poprawy dostępności Do końca 2021 roku strona internetowa powinna zostać w pełni dostosowana do wymagań. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

 

Rejestr zmian:

Aktualizacja 2022.03.30

 Dokument wprowadzony przez Marek Sabramowicz .

Close Menu
Skip to content